GOPS Komarów-Osada

Witamy na stronie GOPS Komarów - Osada
Ważne informacje

 

 

INFORMACJA  DLA  RODZIN  WIELODZIETNYCH

           Z dniem 16 czerwca 2014 r.  weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu  dla rodzin wielodzietnych.

Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych.
W praktyce będą to zniżki za wstęp do instytucji podległych właściwym ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne np. sklepy, restauracje, hotele.

Koordynatorem programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. Na stronie internetowej  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl będzie zamieszczony wykaz uprawnień dla rodzin wielodzietnych, oraz podmioty je przyznające.

Programem objęci są członkowie rodzin wielodzietnych bez względu na jej dochód:

1.      rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności;

2.      rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby)  prowadzące rodzinny dom dziecka;

3.      dziecko - w tym dziecko nad  którym rodzic  sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy     z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny. Karty będą wydawane bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, a w szczególności:

1.   w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2.   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3.   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4.   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5.   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6.  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Osoba przyjmująca wniosek potwierdza, że dokumenty zostały okazane i nie gromadzi kopii.

W przypadku stwierdzenia przez Wójta Gminy utraty uprawnień do korzystania
z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu. Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Wnioski o wydanie Karty będzie można pobrać jak również złożyć w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie.

Szczegółowych informacji dotyczących programu udziela pracownik GOPS w Komarowie-Osadzie  - Pani  Anna Grosman (Dział Świadczeń Rodzinnych) .

  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 

z Ośrodka Pomocy Społecznej 
( świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) 
za m-ąc KWIECIEŃ 2014 roku 

 

nastąpi od dnia: 16.04.2014 r.
(środa) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Do Siego Roku
życzą:
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Komarowie-Osadzie

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie informuje, że:

- od dnia 01.08.2013 roku przyjmowane są wnioski wraz z załącznikami o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014

- od dnia 01.09.2013 roku przyjmowane będą wnioski wraz z załącznikami o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.

 
Przypomnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym, osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń także po 30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz. Odpowiednio wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi organowi ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności wypłaty świadczeń opiekuńczych po 30 czerwca 2013 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie - Osadzie.

 
Wyszukiwarka funduszy z UE

 

 

 

Dla osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z UE poniżej zamieszczamy link

do poradnika funduszy europejskich: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Strony/poradnik.aspx 

 Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem!!

 
Senat przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Senat RP 6 czerwca 2013 r. przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą jest zmniejszenie wkładu własnego
gminy z 50 do 20 proc. kosztów realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe
z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki oraz umożliwienie
ubiegania się o środki finansowe innym niż gminy podmiotom.

(ciąg dalszy artykułu - kliknij w obrazek) 

 
Od stycznia 2013 roku nastąpiła zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych

 

 

Od Stycznia 2013 roku weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami. (kliknij w obrazek)

 

Nowości

Newsflash

Popularne

Poniedziałek, 28. Lipiec 2014

Design by: LernVid.com